ALGEMENE VOORWAARDEN Kidskriebels vzw

Artikel 1: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Kidskriebels Vereniging Zonder Winstoogmerk, (hierna Kidskriebels vzw), met zetel te B‐2920 Kalmthout, Esdoornlaan 12 en de klant, die de diensten van Kidskriebels vzw uitsluitend voor niet‐beroepsmatige doeleinden bestelt.

Artikel 2 : Reservatie

Men kan voor de kriebelweken enkel inschrijven voor een volledige week, en niet voor losse dagen.
De deelnemers kunnen via de website www.kriebelweken.be een reservatie makenvoor een plaats in een of meerdere kriebelweken. U ontvangt dan via mail automatisch een uitnodiging tot betaling. Vanaf het moment dat u een bevestiging van inschrijving ontvangt, is uw reservatie definitief en dient deze onverwijld betaald te worden. Pas na betaling van het volledige bedrag bent u verzekerd van uw plaats. Kidskriebels vzw behoudt het recht om onbetaalde inschrijvingen te annuleren.. Nadat Kidskriebels vzw de betaling ontvangen heeft, krijgt u enkel via mail automatisch een bevestiging van betaling. De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden. Dit emailadres wordt ook gecontroleerd door een activatie door de klant. De algemene voorwaarden worden mee bij de factuur gevoegd. Door de betaling uit te voeren voor de kriebelweken bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.Kidskriebels vzw behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren..

Artikel 3 : Verzakingsbeding

In alle gevallen beschikt de klant over een verzakingsrecht voor zijn reservatie van de wettelijk voorziene 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving.

Artikel 4 : Annulatie .

  1. indien de kriebelweek nog niet betaald was, én geannuleerd wordt binnen de 14 dagen na inschrijving, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.
  2. In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na de start van de ziekte bereiken, samen met een doktersattest. Wij sturen u een waardebon op t.w.v. het inschrijvingsbedrag (min 12 euro administratiekosten per kriebelweek) die u kunt gebruiken voor de betaling van een andere kriebelweek.

Artikel 5: Verzekering kinderen

Alle deelnemers die ingeschreven zijn, en betaald hebben, zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of andere zaken van derden, dan zal in eerste instantie steeds de familiale verzekering van het kind aangesproken worden.
Kidskriebels kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

Artikel 6 : Kriebelweken

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kriebelweek geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve kriebelweek of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het eveneens gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Kidskriebels vzw zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Kidskriebels vzw kan dit onmogelijk op voorhand aan alle deelnemers melden, in de meeste gevallen is dit omwille van een (noodzakelijke) beslissing van het moment zelf. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen kriebelweek, is niet mogelijk.

Kidskriebels vzw houdt zich het recht voor om de kriebelweken niet te laten doorgaan omwille van organisatorische redenen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

Kidskriebels vzw houdt zich het recht voor een deelnemer te weigeren of een deelnemer tijdens de kriebelweek te verwijderen. (gedrag deelnemer, zindelijkheid, wanbetalingen ouders,...) Wanneer een deelnemer tijdens de kriebelweek omwille van ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal er niets worden terugbetaald.
Roken is voor elke deelnemer verboden.

Artikel 7: Betalingsmodaliteiten

Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en vieruurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers van de kriebelweken zelf meegebracht. Een drankkaart van 5 euro (5 drankjes) wordt op de kampplaats te koop aangeboden, en dient terplaatse cash betaald te worden. Voorzie hier zeker gepast geld voor.

De klant ontvangt de factuur per mail, dewelke contant betaalbaar is op de vervaldatum op het adres van Kidskriebels vzw of via betaling op een door Kidskriebels vzw opgegeven bankrekeningnummer. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Kidskriebels vzw te worden gemeld. In geval van niet of niet‐tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 1% per maand als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten ‐ zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€. In geval van ernstige tekortkoming door Kidskriebels vzw aangaande haar verbintenissen, is een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd. Een tekortkoming wordt pas als zodanig aanzien indien meer dan 3/4 van de deelnemers de tekortkoming schriftelijk en gemotiveerd hebben gemeld aan Kidskriebels vzw binnen een periode van 5 dagen na afloop van de kriebelweek. Kidskriebels vzw houdt zich het recht voor om de kriebelweek niet te laten doorgaan omwille van organisatorische redenen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

Artikel 8: Beëindiging

Kidskriebels vzw kan, bij niet‐naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de klant of de deelnemer, onmiddellijk een einde stellen aan de overeenkomst zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn. U ontvangt na de kriebelweek (voor kinderen tem 11 jaar) in uw mailbox een bewijs van deelname aan de kriebelweek. U kan het inbrengen bij uw fiscale aangifte. Bovendien kan u via uw ziekenfonds en via sommige werkgevers ook een tegemoetkoming verkrijgen. Kidskriebels vzw zal deze documenten graag voor u vervolledigen. Mogen wij u wel vragen dit document reeds gedeeltelijk in te vullen en ook uw adres te vermelden. U kan deze documenten opsturen naar Kidskriebels vzw of afgeven op de kriebelweek zelf. Gelieve altijd wel een postzegel of een aan uzelf gefrankeerde omslag zeker bij te voegen. Op die manier krijgt u uw document zeker terug. Zonder postzegel stuurt Kidskriebels vzw u document niet terug.

Artikel 9 : Bescherming van het Privèleven

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Kidskriebels vzw. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/ TM92)

Kidskriebels neemt op de kriebelweken foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, facebook, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk op voorhand te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd.